PRODEJE ZBOŽÍ DENTÁLNÍ HYGIENY a VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

 

1. PŘEDMĚT VOP

1.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Kupní smlouvy o koupi Zboží, uzavřené v souvislosti se Smlouvou.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že konkrétní Kupní smlouva o koupi Zboží je uzavřena vždy převzetím tohoto Zboží ze strany Kupujícího.

 

2. DEFINICE

Cena“ znamená kupní cena Zboží, uvedená v Ceníku, nebo dohodnutá mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Ceník“ znamená dokument, ve kterém jsou uvedeny Ceny jednotlivého Zboží, byl-li Prodávajícím vydán. Prodávající je oprávněn Ceník kdykoli jednostranně změnit. V takovém případě je aktuální Ceník dostupný v Místě plnění.

Kupní smlouva“ znamená kupní smlouva o koupi Zboží, uzavřená způsobem dle odst. 1.2 VOP, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží, které je předmětem koupě (tj. Zboží, které bylo Prodávajícím předáno Kupujícímu dle odst. 1.2 VOP), Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatí Prodávajícímu Cenu.

Kupující“ je fyzická osoba, která je kupujícím podle Kupní smlouvy, resp. Pacientem dle Smlouvy.

Místo plnění“ znamená místo poskytování zdravotních služeb dle čl. 3 Smlouvy.

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající“ je osoba, která je prodávajícím podle Kupní smlouvy, resp. Poskytovatelem dle Smlouvy. Jana Norkin, DiS. se sídlem Praha – Zličín, Lipovská 465/6, PSČ 15521, IČO: 03485986, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

VOP“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží dentální hygieny.

Smluvní strany“ znamená Kupující a Prodávající.

Smlouva“ znamená smlouvu o péči o zdraví, kterou spolu Smluvní strany uzavřely.

Zboží“ znamená jakékoli zboží dentální hygieny (zejm. pomůcky a příslušenství), zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy.

Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena Zboží je uvedena v Ceníku, nebo bude dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím při uzavírání Kupní smlouvy.

3.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Cenu při převzetí Zboží, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.3 Není-li to ve Kupní smlouvě výslovně dohodnuto, Cena nezahrnuje dopravu ani zvláštní způsoby balení Zboží.

3.4 Cena je stanovena včetně DPH. Výše DPH je stanovena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany Kupujícího neopravňuje Kupujícího k pozdržení úhrady ani části Ceny.

 

4. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1 Kupující převezme Zboží v Místě plnění.

4.2 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost za účelem převzetí Zboží.

4.3 Nebezpečí škody na Zboží a vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím Zboží Kupujícím.

 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Kupující je povinen provést prohlídku dodaného Zboží bezprostředně po jeho převzetí a bezodkladně Prodávajícímu oznámit veškeré zjištěné vady.

5.2 Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má Zboží při jeho převzetí Kupujícímu. Prodávající odpovídá také za vady vzniklé na Zboží v záruční době, byla-li Prodávajícím v písemné formě poskytnuta Kupujícímu záruka za jakost Zboží a vztahuje-li se tato záruka na předmětné vady Zboží.

5.3 Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které byly způsobeny Kupujícím, a záruka za jakost se neuplatní zejména při nevhodném nebo neodborném užívání, péči, uskladnění nebo manipulaci, nedodržení návodů, pokynů nebo směrnic.

5.4 Kupující má právo uplatnit práva z vady, která se vyskytne u Zboží, v zákonné lhůtě. Kupující má právo uplatnit práva z vady, která se vyskytne u Zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve stanovené záruční lhůtě.

 

6. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Podmínky pro odstoupení od Kupní smlouvy kterékoli ze Smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, Kupní smlouvy a těchto VOP.

6.2 Odstoupení od Kupní smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla.

6.3 Kupní smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

 

7. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ

7.1 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna započíst pohledávky, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou Smluvní straně na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

7.2 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit, převést či zastavit svá práva nebo povinnosti, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou Smluvní straně na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, nebo Kupní smlouvu či její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

 

8. ROZHODNÉ PRÁVO, PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

8.1 Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

8.2 Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

 

9. SALVATORNÍ KLAUZULE

9.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení Kupní smlouvy nebo VOP ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření Kupní smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Kupní smlouva a VOP obsahují úplné ujednání o předmětu Kupní smlouva a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Kupní smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Kupní smlouvě nebo některé z jejích částí ani projev učiněný po uzavření Kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Kupní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže Kupní smlouva stanoví jinak.